Mô tả công việc


1. 服務並協助客人處理問題

2. 文書處理

Yêu cầu

1. 年齡須滿20歲 不超30歲

2. 需會流利泰文、中文語言能力

3. 熟悉電腦操作 (基本EXCEL、文字輸入速度快...此類。)

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

優付寶科技有限公司

高雄市三民區九如二路13巷40號3樓

Về chúng tôi

新創科技公司,

目前主要為研究、販售程式技術,硬軟體技術。

Nhóm

Default avatar