EY 安永台灣 cover image
Logo of EY 安永台灣.
Logo of EY 安永台灣.

EY 安永台灣

Logo of EY 安永台灣.
EY 安永台灣
Logo of EY 安永台灣.
EY 安永台灣
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 11 ngày trước
1. 審計工作之規劃及執行 2. 運用審計觀念分析評估查核風險 3. 外勤工作之執行及時間預算控制 4. 主要以輔導及服務跨國企業上市( 櫃 )為主
1. 審計工作之規劃及執行 2. 運用審計觀念分析評估查核風險 3. 外勤工作之執行及時間預算控制 4. 主要以輔導及服務跨國企業上市( 櫃 )為主
110台灣台北市信義區
40K ~ 44K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
1. 審計工作之規劃及執行 2. 運用審計觀念分析評估查核風險 3. 外勤工作之執行及時間預算控制 4. 主要以輔導及服務跨國企業上市( 櫃 )為主
1. 審計工作之規劃及執行 2. 運用審計觀念分析評估查核風險 3. 外勤工作之執行及時間預算控制 4. 主要以輔導及服務跨國企業上市( 櫃 )為主
台灣桃園市
40K ~ 44K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
1. 審計工作之規劃及執行 2. 運用審計觀念分析評估查核風險 3. 外勤工作之執行及時間預算控制 4. 主要以輔導及服務跨國企業上市( 櫃 )為主
1. 審計工作之規劃及執行 2. 運用審計觀念分析評估查核風險 3. 外勤工作之執行及時間預算控制 4. 主要以輔導及服務跨國企業上市( 櫃 )為主
300台灣新竹市
40K ~ 44K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý