Updated 2 tháng agoIT » Back-end Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc 雷特遊戲有限公司Newtype Games LimitedHình ảnh môi trường làm việc 雷特遊戲有限公司Newtype Games LimitedHình ảnh môi trường làm việc 雷特遊戲有限公司Newtype Games Limited

Mô tả công việc

我們是Newtype Games,一個專注於
• 遊戲平台營運;以及
• 手機遊戲研發與營運的新穎團隊

Yêu cầu

【工作內容】
1. 使用 Vue.js, NodeJS開發系統及系統架構設計
2. 參與新產品/功能規劃,並與前端工程師和 PM 討論
3. Survey新技術

【基本技術條件】
1. 熟悉 Node.JS, JavaScript, TypeScript, Vue.js, Nest, Next.js, MySql/MariaDB
2. 熟悉 Git flow, Jenkins
3. 熟悉 Nginx, Apache, AWS/ GCP
4. 熟悉 Container 技術 - Kubernetes, Docker
5. 了解基本資訊安全 (XSS、CORS)

【加分技術項目】
1. 熟悉 mongodb
2. 熟悉 CDN
3. 熟悉 Flutter
4. 熟悉 Wordpress/PHP
5. 有設計模式的觀念


**依照面試結果調整對應能力之職稱及薪資**

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

雷特遊戲有限公司Newtype Games Limited

台北市內湖區洲子街71號3樓之2

Về chúng tôi

我們是Newtype Games,一個專注於
• 月活躍過百萬人之遊戲平台營運;以及
• 手機遊戲研發與營運的新穎團隊
母集團主要業務為金融投資,係為國際性金融品牌;Newtype Games Limited係屬母集團在台投資的start-up子公司。

|This is who we are, Newtype Games|
• 價值由你自己創造
• 報酬看戰果,不是看年資
• 我們不追蹤工時,只追蹤進度和產出
• 扁平化組織,平行有效溝通
• 資訊透明公開
• 人人都有自由表達意見的權利
• Take ownership,勇於負責,勇於面對錯誤
• 我們希望team member都擁有換位思考的能力,不要侷限在自己設定的框框
• 公司的成長來自於team member自發性bottom-up 的目標設定
• 我們互相尊重,講求效率與信任
• Peer review、Peer interview
• Work as a Team, Positive Communications, Strive for Excellence and Absolutely Honest


#敏捷式開發 #敏捷式管裡 #Scrum #Agile

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại 雷特遊戲有限公司Newtype Games Limited

Node.js/PHP 平台後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 2 tháng trước

Node.js 遊戲後端工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật khoảng 2 tháng trước

Vue.js 平台前端工程師

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước