BitoGroup 幣託科技股份有限公司 cover image
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.

BitoGroup 幣託科技股份有限公司

Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 24 giờ trước
【工作內容】 參與前期使用者訪談與數據分析,發掘用戶需求與痛點,規劃新功能與優化既有產品流程 能透過任務導向的易用性測試,對低保真或高保真原型,進行產品測試,以解決現有產品的用戶痛點,從而提升產品品質。 在參與敏捷團隊開發的過程中,能夠獨立運作與跨部門協作溝通,協助釐清需求並定義產品框架,提出最佳 UI/UX 解決方案。 擅長以符合《商業價值》之角度創造最適的用戶體驗 製作開發所需之 Use...
【工作內容】 參與前期使用者訪談與數據分析,發掘用戶需求與痛點,規劃新功能與優化既有產品流程 能透過任務導向的易用性測試,對低保真或高保真原型,進行產品測試,以解決現有產品的用戶痛點,從而提升產品品質。 在參與敏捷團隊開發的過程中,能夠獨立運作與跨部門協作溝通,協助釐清需求並定義產品框架,提出最佳 UI/UX 解決方案。 擅長以符合《商業價值》之角度創造最適的用戶體驗 製作開發所需之 Use...
105台灣台北市松山區
50K ~ 100K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý