BitoGroup 幣託科技股份有限公司 cover image
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.

BitoGroup 幣託科技股份有限公司

Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 8 giờ trước
職務說明 員工到離職、異動(離職、晉升、調任、資遣)作業。 人力資源系統維護與管理。 維護內部人力資源之相關紀錄 ( e.g. 人事資料、出缺勤紀錄、績效評核紀錄等 )。 人事規章維護,遵循政府法令並編修訂定相關管理辦法。 協助薪資作業、考勤管理、勞健團保辦理。 員工年度所得申報與補充保費申報、外國人所得申報。 協助員工福利等相關活動規劃與執行 其他主管臨時交辦事項及部門專案工作支援。
職務說明 員工到離職、異動(離職、晉升、調任、資遣)作業。 人力資源系統維護與管理。 維護內部人力資源之相關紀錄 ( e.g. 人事資料、出缺勤紀錄、績效評核紀錄等 )。 人事規章維護,遵循政府法令並編修訂定相關管理辦法。 協助薪資作業、考勤管理、勞健團保辦理。 員工年度所得申報與補充保費申報、外國人所得申報。 協助員工福利等相關活動規劃與執行 其他主管臨時交辦事項及部門專案工作支援。
105台灣台北市松山區
35K ~ 45K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý