BitoGroup 幣託科技股份有限公司 cover image
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 1 ngày trước
1. Designing, developing, testing, maintaining, and deploying software in the Flutter framework and Dart language. 2. Developing user interface components and implementing them by following well-kn...
1. Designing, developing, testing, maintaining, and deploying software in the Flutter framework and Dart language. 2. Developing user interface components and implementing them by following well-kn...
105台灣台北市松山區
65K ~ 95K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý