Cathay United Bank 國泰世華商業銀行 cover image
Logo of Cathay United Bank 國泰世華商業銀行.
Logo of Cathay United Bank 國泰世華商業銀行.

Cathay United Bank 國泰世華商業銀行

Logo of Cathay United Bank 國泰世華商業銀行.
Cathay United Bank 國泰世華商業銀行
Logo of Cathay United Bank 國泰世華商業銀行.
Cathay United Bank 國泰世華商業銀行
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 4 giờ trước
(1) 規劃、執行年度盈餘預算與成本獲利分析。 (2) 財業務績效管理及貢獻度分析。 (3) 專案執行與企劃。
(1) 規劃、執行年度盈餘預算與成本獲利分析。 (2) 財業務績效管理及貢獻度分析。 (3) 專案執行與企劃。
110台灣台北市信義區
Regular earnings reach NT$40,000
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý