Python Django 後端工程師

Updated hơn 3 năm ago

Mô tả công việc

我們是原力金融科技,充滿動能的金融科技團隊 https://forcefintec.com
成員學經歷多來自相關台灣頂尖學府或企業。服務的客戶包含資本額上億的企業、地方政府或是傑出的新創企業。我們在找新創夥伴!

Yêu cầu

- 孰悉Python Django rest framework 架設後端經驗
- 必須有 HTML/ Javascript/ CSS 和多尺寸適應的 UI 開發經驗


【加分條件】
- 在 Linux 環境下用 Python 開發網頁應用經驗。需熟悉 Django 框架
- 熟悉 MVC 和 Django MTV 架構模式
- 熟悉持續性整合工具例如 Jenkins 或是 GitlabCI
- 熟悉開發 Restful API
- 熟悉用 Slate 或是 Swagger 撰寫 API 文件
- 熟悉 MySQL 或是 PostgreSQL
- 熟悉 Linux 系統指令環境和相關除錯
- 優異的團隊和人際溝通技巧
- 熱衷於學習新技術
2
33K ~ 40K TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 原力金融科技股份有限公司.

Về chúng tôi

公司理念 : 透過金融科技 提升投資效率


Việc làm