HandsUP_舉手電商有限公司 cover image
Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.
Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.
HandsUP_舉手電商有限公司
Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.
HandsUP_舉手電商有限公司
Logo of HandsUP_舉手電商有限公司.
HandsUP_舉手電商有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động gần 4 năm trước
1. 準備測試計畫,紀錄預定的測試方法 2. 在指導下執行各式各樣的系統測試 3. 執行測試任務 4. 撰寫測試報告與資料建檔
1. 準備測試計畫,紀錄預定的測試方法 2. 在指導下執行各式各樣的系統測試 3. 執行測試任務 4. 撰寫測試報告與資料建檔
35K ~ 60K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm