Unity遊戲工程師 (Unity Game Programmer)

Mô tả công việc

加入Hyperbot Studio團隊,製作令人興奮的VR遊戲!我們正在為我們的國際團隊尋找經驗豐富的中級Unity工程師以從事尖端VR項目。

職缺描述

 • 與設計和製作團隊定期開會,討論遊戲構想和規格
 • 在小型編程團隊中工作,以計劃和實施遊戲功能
 • 將設計思想轉變為有趣的實用遊戲
 • 設計和構建遊戲代碼
 • 識別並修復代碼錯誤和遊戲瓶頸
 • 測試遊戲功能

職務需求

 • Unity3D(3年以上經驗)
 • C#(3年以上經驗)
 • 計算機科學、工程或相關科系大學及以上學歷, 或3年相關專業經驗
 • 有遊戲開發經驗
 • 具有使用版本控制系統(Github等)的經驗
 • 自我激勵,能夠在遠程環境中工作
 • 良好的英語溝通能力

加分條件

 • 有針對多個VR SDK的經驗
 • 熟悉Oculus SDK
 • 熟悉Unity的XR互動工具包
 • 熟悉Unity的單元測試
 • 具有使用缺陷和事務跟踪系統(例如Jira)的經驗
 • 曾為Sony Playstation開發過的經驗


Join the Hyperbot Studio team to build exciting VR games! We are looking for an experienced mid level Unity programmer for our international team to work on cutting edge VR projects.

Responsibilities:‍

 • Regular meetings with the design and production team to discuss game ideas and specifications
 • Working within a small programming team to plan and implement game functionality
 • Transforming design ideas into fun, functional games
 • Designing and building game code
 • Identifying and fixing code errors and game bottlenecks
 • Testing game functionality

Requirements:

 • Unity3D (3+ years experience)
 • C# (3+ years experience)
 • BS/MS degree in Computer Science, Engineering, related degree, or 3 years of relevant professional experience
 • Previous game development experience
 • Experience using version control systems (Github, etc.)
 • Self-motivated, capable of working in a remote environment.
 • Good working communication skills in English (fluent speaking not essential)

Pluses:

 • Previous experience targeting multiple VR SDK’s
 • Familiarity with the Oculus SDK
 • Familiarity with Unity’s XR Interaction Toolkit
 • Familiarity with Unity’s Unit Testing
 • Experience working with bug tracking and task tracking systems such as Jira.
 • Previous experience developing for Sony Playstation
1
45K ~ 80K TWD / month
Làm việc từ xa 100%
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of HyperBot Studio.
HyperBot Studio
Trò chơi điện tử
1 - 10 people

Về chúng tôi

HyperBot Studio is a VR games studio specializing in groundbreaking entertainment and immersive VR experiences led by a diverse team of industry veterans. Having worked with some of the biggest companies and brands in the world while pioneering with VR in cross sections of gaming, marketing, music and education. The studio is poised on taking gaming to the next level that can have a positive impact on the world.


Nhóm

Avatar of the user.
Team member
Avatar of the user.
HR

Các công việc phổ biến khác tại HyperBot Studio

Motion Design / Video

3D角色動畫師 (3D Character Animator)

Contract
Trung cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Updated 29 ngày ago

Other

QA VR遊戲測試員 (QA VR Game Tester)

Contract
Cộng sự
1
24K ~ 35K TWD / month
Updated 29 ngày ago

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play