inline 樂排股份有限公司 cover image
Logo of inline 樂排股份有限公司.
Logo of inline 樂排股份有限公司.

inline 樂排股份有限公司

Logo of inline 樂排股份有限公司.
inline 樂排股份有限公司
Logo of inline 樂排股份有限公司.
inline 樂排股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 18 giờ trước
inline是專注於改善餐廳工作效率與服務品質的 SAAS 新創公司,全台知名連鎖餐廳、大型百貨、與美食入口平台都選擇 inline 成為營運及擴展業務最重要的合作伙伴。inline 的急速成長來自於新創團隊獨有的創意、彈性、與追求帶給客戶方便簡單的核心價值! 【Inside Sales 業務助理】一職將以協助業務團隊達成業務拓展、提升市佔、以及鞏固既有客戶關係為主要工作目標。 進行市場研究...
inline是專注於改善餐廳工作效率與服務品質的 SAAS 新創公司,全台知名連鎖餐廳、大型百貨、與美食入口平台都選擇 inline 成為營運及擴展業務最重要的合作伙伴。inline 的急速成長來自於新創團隊獨有的創意、彈性、與追求帶給客戶方便簡單的核心價值! 【Inside Sales 業務助理】一職將以協助業務團隊達成業務拓展、提升市佔、以及鞏固既有客戶關係為主要工作目標。 進行市場研究...
台灣台北市
30K ~ 33K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
SaaS/ Điện toán đám mây
51 - 200
$120.2 Million