B2B Project Internship 開發專案實習

inline是專注於改善餐廳工作效率與服務品質的 SAAS 新創公司,全台知名連鎖餐廳、大型百貨、與美食入口平台都選擇 inline 成為營運及擴展業務最重要的合作伙伴。inline 的急速成長來自於新創團隊獨有的創意、彈性、與追求帶給客戶方便簡單的核心價值! 【B2B Project Internship 開發專案實習】一職將參與業務團隊最新開發專案,以資料搜集、協助服務內容規劃、名單開發...
2
160 ~ 180 TWD/giờ
Updated khoảng 2 tháng ago
500+
Unread
Read
51 - 200 Mọi người
$100 Triệu
SaaS/ Điện toán đám mây