LITEON_光寶科技股份有限公司 cover image
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.

LITEON_光寶科技股份有限公司

Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
LITEON_光寶科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 13 giờ trước
"總部功能單位 資安資訊中心 負責開發、維護和管理公司的資訊技術和系統,以確保企業的資訊系統安全。我們正在尋找熱情、才華橫溢的系統程式人員,歡迎您加入我們的團隊,共同推動企業的資訊系統與安全。" •C#(winform ,win ce, API)、Oracle主要開發 內容 •負責工廠製造系統的開發與維護 •智能倉儲規劃開發與維護 •主管交辦事項
"總部功能單位 資安資訊中心 負責開發、維護和管理公司的資訊技術和系統,以確保企業的資訊系統安全。我們正在尋找熱情、才華橫溢的系統程式人員,歡迎您加入我們的團隊,共同推動企業的資訊系統與安全。" •C#(winform ,win ce, API)、Oracle主要開發 內容 •負責工廠製造系統的開發與維護 •智能倉儲規劃開發與維護 •主管交辦事項
114台灣台北市內湖區
Negotiable
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
"總部功能單位 資安資訊中心 負責開發、維護和管理公司的資訊技術和系統,以確保企業的資訊系統安全。我們正在尋找熱情、才華橫溢的系統程式人員,歡迎您加入我們的團隊,共同推動企業的資訊系統與安全。" • SAP ERP MMPP module 系統維護及開發 • SAP ERP MMPP module 專案參與
"總部功能單位 資安資訊中心 負責開發、維護和管理公司的資訊技術和系統,以確保企業的資訊系統安全。我們正在尋找熱情、才華橫溢的系統程式人員,歡迎您加入我們的團隊,共同推動企業的資訊系統與安全。" • SAP ERP MMPP module 系統維護及開發 • SAP ERP MMPP module 專案參與
114台灣台北市內湖區
Negotiable
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý