Updated 3 Months agoIT » Security Engineer

Mô tả công việc

▲工作內容:
執行以下任務,協助維護客戶網路/系統安全。
依個人經驗與專長安排工作任務,主要分為三個面向:鑑識、逆向與滲透。

1. Forensic 數位鑑識
-協助客戶資安事件調查
-撰寫電腦鑑識報告

2. Reversing 逆向工程
-惡意程式逆向工程分析
-駭客攻擊手法分析
-自動化沙箱環境建立

3. PenTest 滲透測試
-滲透測試
-弱點掃描
-系統掃描
-滲透測試工具開發

Yêu cầu

▲相關能力:(至少具備下列2項能力)
1. 熟悉電腦相關作業系統
2. 熟悉電腦鑑識流程、熟悉常見反鑑識手法及破解
3. Windows/Linux惡意程式逆向工程分析能力
4. 具基礎程式設計能力,Python、C/C++、網頁程式等等程式語言者佳
5. 熟悉各種逆向分析工具 (IDA Pro/OllyDbg等)
6. 熟悉網際網路TCP/IP通訊協定、作業系統、各種伺服器服務運作原理
7. 熟悉漏洞原理,能夠獨立挖掘/分析
8. 熟悉WAF、IPS等防護設備原理,能針對環境繞過防護設備

▲加分條件:
1.具備相關資安證照(CEH/CHFI/CISSP/ECIH 資安危機處理員/ ECSA 資安分析專家認證)
2.具備網路及資安防護設備建置與維運管理經驗
3.曾參與資安競賽、漏洞通報或資安培訓等經驗Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

騰曜網路科技股份有限公司

台中市南屯區公益路二段51號7樓

Về chúng tôi

Navigator.Efficiency.Intelligent.Technology.Hope

騰曜網路科技(NEITHNET)提供專業且客製化的資安服務。如同領航員在專業領域開展新視野,不斷創新、追求卓越。

Nhóm

Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại 騰曜網路科技股份有限公司

產品軟體研發工程師 (Backend Developer)

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 55K TWD/thángĐã cập nhật 5 tháng trước

後端工程師

Toàn thời gianSơ cấp45K ~ 60K TWD/thángĐã cập nhật 8 tháng trước

自動化測試工程師

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 8 tháng trước