TIH 台灣智慧家庭 cover image
Logo of TIH 台灣智慧家庭.
Logo of TIH 台灣智慧家庭.

TIH 台灣智慧家庭

Logo of TIH 台灣智慧家庭.
TIH 台灣智慧家庭
Logo of TIH 台灣智慧家庭.
TIH 台灣智慧家庭
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 3 năm trước
主要工作內容/ Android / iOS APP UI/UX 設計 利用 Sketch 以及 Zeplin 將完成設計的稿件轉換成工程師可以利用的格式 根據應用程式主要目的設計出對應的 Storyboard WatchOS APP UI/UX 設計 Actions on Google 等語音助理以及聊天機器人對話流程設計 次要工作內容/ 參與專案會議:線上會議,平均每週一次 協助產品推廣 ...
主要工作內容/ Android / iOS APP UI/UX 設計 利用 Sketch 以及 Zeplin 將完成設計的稿件轉換成工程師可以利用的格式 根據應用程式主要目的設計出對應的 Storyboard WatchOS APP UI/UX 設計 Actions on Google 等語音助理以及聊天機器人對話流程設計 次要工作內容/ 參與專案會議:線上會議,平均每週一次 協助產品推廣 ...
312 ~ 500 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Điện tử dân dụng
1 - 10