Business Development 市場開發(Maid White)

Mô tả công việc

Maid White 是一個整合物聯網軟體協定的平台,這個工作的應徵者可以協助擴大 Maid White 可以支援的硬體數量以及使用者數量,同時學到家用物聯網相關的知識。

主要工作內容 /

  1. 協助推廣 Maid White
  2. 尋找有意願與 Maid White 合作的家電廠商
  3. 尋找有興趣將產品變成物聯網產品的廠商

次要工作內容 /

  1. 協助擬定行銷策略
  2. 在使用者間推廣 Maid White 知名度

加分條件 /

  1. 有海外市場市場開發經驗
  2. 有使用過智慧家電相關經驗、知道 Google Home 和 Apple HomeKit 的不同點

Yêu cầu

身份類別:不拘
學歷限制:不拘
科系限制:不拘
工作經驗:需要有實際市場開發經驗,偏向雙方合作部分

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

TIH 台灣智慧家庭

新北市蘆洲區

Về chúng tôi

Maid White provides all-in-one control of smart devices in simply 1 app.
It also has Maid White API that helps developers create cross-brand applications easily.

--
針對智慧家電間無法跨品牌溝通的問題,TIH主動整合且建構一個平台。進而讓開發者得以創造殺手級應用。

Taiwan Intelligent Home 台灣智慧家庭,簡稱 TIH。
現在市面上有許多與智慧家庭相關的產品,然而不同廠牌間的裝置無法互通,想控制某個廠牌的裝置就要使用該廠商的遙控器或 APP,倘若家中有許多不同廠牌的裝置,桌上就堆滿了遙控器,手機也會因此裝了為數可觀的 APP。

使用智慧家庭、打造智慧家庭,就是想要使生活更便利 ― 然而,這樣真的方便嗎?
有鑑於此,我們台灣智慧家庭主要提供軟硬體整合服務來完成智慧家庭的目標,以軟體將目前市面上智慧家庭以及自動控制相關的硬體進行介面統一,解決使用者無法整合多個廠商解決方案的困擾。

Nhóm

Các công việc phổ biến khác tại TIH 台灣智慧家庭

Business Development 市場開發(網紅小遙)

Bán thời gianTrung cấp160 ~ 500 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 2 tháng trước

Software UI Designer 軟體使用者介面設計師

Hợp đồngTrung cấp312 ~ 500 TWD/giờĐã cập nhật khoảng 2 tháng trước

【遠端工作】iOS工程師

Bán thời gianSơ cấp500+ TWD/giờĐã cập nhật 3 tháng trước

【遠端工作】iOS工程師

Toàn thời gianSơ cấp500+ TWD/giờĐã cập nhật 7 tháng trước