Velodash Inc. cover image
Logo of Velodash Inc..
Logo of Velodash Inc..

Velodash Inc.

Logo of Velodash Inc..
Logo of Velodash Inc..
Velodash Inc.
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động hơn 2 năm trước
Velodash 是一家專注於自行車社群的新創公司。 我們要解決車友在騎車過程中遇到的種種問題,包括整合約騎活動內容,提供在地單車路線規劃,社群互動,和更安全的即時騎乘系統。 團隊成員都熱愛單車,並且想要用科技解決更多問題。 目前Velodash已經在台灣,日本和新加坡取得一定知名度,也在2018新加坡國慶騎乘被指定為官方app. 接下來我們要持續往海外市場發展,把Velodash推向日本和...
Velodash 是一家專注於自行車社群的新創公司。 我們要解決車友在騎車過程中遇到的種種問題,包括整合約騎活動內容,提供在地單車路線規劃,社群互動,和更安全的即時騎乘系統。 團隊成員都熱愛單車,並且想要用科技解決更多問題。 目前Velodash已經在台灣,日本和新加坡取得一定知名度,也在2018新加坡國慶騎乘被指定為官方app. 接下來我們要持續往海外市場發展,把Velodash推向日本和...
750K ~ 1.1M TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
- 設計app & website 產品介面和使用體驗 - 規劃使用流程、定義細部產品規格 - 針對使用者進行訪談和易用性測試 - 規劃實地測試腳本,並執行測試
- 設計app & website 產品介面和使用體驗 - 規劃使用流程、定義細部產品規格 - 針對使用者進行訪談和易用性測試 - 規劃實地測試腳本,並執行測試
33K ~ 50K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Managing 1-5 staff