Applications for this position are currently paused

Web2/Web3 Frontend Engineer (Location : Kaoshiuang or Taipei)

Lưu
Công việc được cập nhật 7 tháng

Mô tả công việc

 Responsibilities

 • Develop and maintain user-facing features.
 • Ensure the feasibility of UX/UI designs.
 • Building reusable code and libraries.
 • Optimize the performance and scalability.
 • Collaborate with different role of team members.
 • Optimize UI for different touchpoints, such as mobile devices, desktop, VR HMDs, etc.
 • Develop/Maintain multiple digital commerse flow based on web2 or web3.

Yêu cầu

Qualification 

 • 2+ years experience in a professional programming position.
 • Proficient understanding of JavaScript, HTML5, and CSS3.
 • Good understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • Good understanding of asset bundling framework, such as webpack.
 • Good understanding of frontend UI frameworks, such as ReactJS, VueJS.
 • Proficient understanding of cross-browser compatibility issues and ways to work around them.
 • Embrace Agile/Scrum.

Nice to have 

 • Experienced to Web3 protocol.
 • Experienced to Nextjs framework.
 • Understand basic backend technologies, a full-stack engineer.
 • Experience in developing digital commerse user flow.
 • Experience in developing sociality software.

Interview process

雙階段面試,目前皆採線上視訊方式進行。

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
700,000 ~ 1,500,000 TWD / năm
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 90K TWD / tháng
Logo of VIVERSE 宏願數位股份有限公司.

Về chúng tôi

VIVERSE 是讓人身歷其境且擁有無限新體驗的元宇宙 (Metaverse) 生態系,打破空間和裝置藩籬,緊密連結個人與社群,讓每個人都享有打造專屬 VIVERSE 元宇宙的權利;讓擁有不同生活方式的人們,皆能聚集於一個開放且易於進入的全新虛擬空間,更沒有個人交易和資料安全疑慮。

VIVERSE 與全球數以千計的內容開發者合作構建 VIVERSE 生態系,促進開放標準的共享資源和社區,打造一條通向治理、經濟、隱私和安全的透明途徑,提供前所未有的產業創新革命。

VIVERSE 歡迎你的加入!


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Director of Engineering
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR