Updated hơn 2 năm ago

Mô tả công việc

崗位職責:

- 參與公司新創平台「問大咖Web&App」需求確認與分析,專案規畫、執行與管理
- 產出需求規格、流程、資料架構、API 規格、QA規畫、產品功能發布、版本管理
- 與AI、IT工程師、產品經理、UI/UX設計師溝通協調技術與流程、安排工作時程
- 目前團隊主要技術 backend Nest.js、app React Native、web Next.js,雲端 AWS、阿里雲、Lambda、API gateway、S3、RDS、CloudWatch、SQS、SNS、Docker

關於魔麗時尚科技

- 以 AI 人工智能結合時尚的科技公司
- 聚集兩岸三地一線明星御用國際造型師
- 於北京、上海、台北皆有分公司、AI lab、研發團隊、時尚專家、時尚會所
- 提供 2B 與 2C 時尚 AI 服務, app 時尚課程、直播、諮詢

Yêu cầu

任職資格:
- 參與過電商 app 專案系統建置經驗, 且具備帶領跨單位、跨組別溝通協調、完成專案小組任務的經驗
- 熟悉 Restful API 運作運作原理, 且具備跨應用系統 API 溝通問題者經驗者佳
- 熟以下皆優: JIRA、Redmine、MS Project、Swagger、Trello
- 請帶過去項目經驗或作品集於面試時展示
- 1-3年以上相關經驗者優
1
60K ~ 90K TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 魔麗時尚科技股份有限公司.

魔麗時尚科技股份有限公司

Về chúng tôi

【關於 SHOWU U 魔麗時尚】
- 以 AI 人工智能結合時尚的科技公司
- 聚集兩岸三地一線明星御用的國际造型师
- 於台北、北京、上海皆有分公司、AI Lab、研發團隊、時尚專家、時尚會所
- 提供 2B 與 2C 時尚 AI 服務,App 時尚課程、直播、諮詢

Các công việc phổ biến khác tại 魔麗時尚科技股份有限公司

Back-end Engineer

Nodejs 資深工程師

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 90K TWD / month
Updated hơn 2 năm ago

Graphic Design / Illustration

時尚平面設計

Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 35K TWD / month
Updated hơn 2 năm ago