Về

1 - 10 Mọi người
SaaS/ Điện toán đám mây

Tóm tắt về công ty

公司營業內容

1 提供教育訓練課程, 幫助客戶瞭解軟體開發以及測試流程

2 駐點工程師(透過諮詢, 解決或是提供建議在軟體開測試上的問題)

更多資訊請洽 官網   https://www.yuling-intl.com

Sản phẩm hoặc dịch vụ

公司營業內容1 提供教育訓練課程, 幫助客戶瞭解軟體開發以及測試流程2 駐點工程師(透過諮詢, 解決或是提供建議在軟體開測試上的問題)

Quyền lợi nhân viên

福利制度【薪資與獎金】1. 每年調薪 (依個人績效與公司營運狀況調整)2. 年終獎金 (保障1個月,及依個人績效與公司營運狀況調整另加)3. 三節禮金 生日禮金4. 內部人才推薦獎金5. 職位的提成分紅 6. 入職滿兩年, 可以入股7. 盈餘分紅 (每年依公司盈餘及個人績效表現配發現金紅利)8. 員工保險(員工團體保險 - 含壽險、意外醫療、住院醫療等)【休假制度】1.週休二日2.特休/年假(按勞基法)【保險與健康】1.勞、健保2.退休金提撥【教育訓練】1.新進人員訓練2.職務基礎訓練3.職能專業訓練

Nhóm

Default avatar

Việc làm

事業開發經理

1. 新事業開發 - 發掘新客戶,瞭解客戶的需求以及客戶遇到的困難點 - 利用人脈與潛在市場或客戶之決策者建立關係 - 規劃會面、餐敘、簡報等各種合適方式讓決策者瞭解公司業務及服務,並建立專業信任基礎 - 利用市場資訊,發現客戶的需求及業務機會 2. 加強客戶經營 - 對既有客戶說明公司業務、服務,加強與客戶連結 - 與測試團隊協調合作滿足客戶需求 3. 其他條件 - 有兩年測試經驗 - 卓...
Updated 3 Months ago
Unread
Read

自動化測試工程師 (Quality Assurance Automation Engineer)

自動化測試工程師 (Quality Assurance Automation Engineer) 職務內容: - 能夠維護現有Automation 執行結果 - 自動化測試腳本開發與維護 - 熟悉API 串接流程 - 提供每日 Automation 執行報告 - 分析Automation 執行報告中錯誤的部分並修正腳本 基本條件 : - 1 年以上 iOS, Android, Web (de...
Updated 3 Months ago
Unread
Read

測試工程師 (Quality Assurance)

測試工程師 (Quality Assurance) 職務內容: - 審查產品要求、規格和技術設計文件,提供建設性反饋意見 - 創建詳細、全面且架構完善的測試計劃 (Test Plan) 和測試範例 (Test Case) - 發現及跟蹤 Bug Issue,評估分析品質 - 分析與綜整測試執行結果數據,撰寫測試報告 (Test Report) 基本條件 : - 1 年以上 iOS, Andr...
Updated 3 Months ago
Unread
Read
Xem tất cả công việc (3)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm5
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm20
Quy mô công ty201 - 500 người
Mở việc làm34
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm2

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job