CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 德耀網通有限公司.
1.負責軟體程式撰寫。 2.進行軟體之測試與修改。 3.執行與維護軟體專案開發之任務。 4.C#-MVC/MS-SQL 等軟體開發經驗。 5.Classic Asp轉.net webform以及VB6轉 vs console。 *此工作為駐點職缺!
ASP.NET
Visual Basic .net
60K ~ 90K TWD / month
No management responsibility
Logo of 英屬開曼群島商史泰博股份有限公司台灣分公司.
1. 參與新專案需求分析、功能設計和開發工作。 2. 負責既有系統的優化、程式除錯與測試。 3. 持續改善軟體的易用性,提升用戶使用體驗。 4. 在職、應屆畢業生 ( 無經驗可)
+VB.NET
+C#
+ASP.NET
新北市新莊區思源路601號15樓
35K ~ 60K TWD / month
No management responsibility
Logo of 日本NEC集團_統智科技股份有限公司.
工作內容 1.負責大型零售、物流系統設計、開發、維護等工作。 2.系統架構為windows form使用VB.net、C#開發。 ◎系統會串接AWS、Azure、GCP三種雲端化開發,有其相關經驗or證照者,優先採用。
.net
VB.NET
c#
680K ~ 1.2M TWD / year
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of Panasonic System Networks Vietnam Co., Ltd. (PSNV).
- Tham gia vào công việc phát triển phần mềm, ứng dụng trong công ty bằng công cụ: C#, ASP.NET, VB.NET, HTML, MVC, CSS, HTML5 and SQL Server - Thiết kế và lập trình các tính năng, hệ thống mới theo yêu cầu đặc tả chi tiết - Các công việc liên quan lĩnh vực IT được chỉ định bởi cấp quản lý trực tiếp. - Được hướng dẫn, đào tạo để phù hợp với tính chất
C#
VB.NET
ASP.NET
10M ~ 15M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 晶元光電股份有限公司(晶電).
工作職責: 機台生產資訊收集之自動化,生產線自動化工程相關專案規劃與執行與相關專案系統之開發與維護。 工作內容: 1.機台生產自動化系統維護與開發 2.CIM相關專案、系統開發與維護
Visual C#
VB.NET
Oracle DB
40K ~ 50K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 摩奇創意股份有限公司.
如果您想挑戰非傳統軟體業的領域 想看看可以在創意產業中做什麼 跳脫自我框架與舒適圈 歡迎來談談 期待您的來臨
javascript
C#
vb.net
台北
38K ~ 70K TWD / month
No management responsibility
Logo of 雄獅集團_雄獅資訊科技.
為了滿足雄獅集團跨國全球化的發展,雄獅資訊致力建置集團與關係企業入口網站與整合性管理資訊系統。雄獅資訊依據同仁專業能力分派合適專案類型,專案工作總覽如下: 1. 協助全集團
Visual Studio
Visual C#
VB.NET
40K ~ 60K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 上銀科技股份有限公司.
依團隊分工負責以下部份內部資訊管理系統程式分析及開發與維護工作: 1.ERP/MIS、MES 智慧製造、CRM、SCM 或 AI、BI…等系統程式。 2.行動裝置 App 及新世代 Web 通用平台。
HTML5
JavaScript
C#
40K+ TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of 悠遊支付樂金融科技股份有限公司.
1.網站程式設計與開發 2.資料庫建置與規劃 3.進行軟體之測試與修改 4.協助研發軟體新技術與新工具 5.壓力測試與效能調教
ASP.NET
JavaScript
jQuery
南台灣創新園區
27K ~ 50K TWD / month
Logo of 佳得人力資源顧問股份有限公司.
【公司簡介】 自2001年創立以來,不斷向企業使用者提通IT諮詢與系統開發的服務,建立了服務與物流的基礎後,而今已將服務據點擴展至美國、歐洲、韓國等國。 我們的IT服務知識與經驗,已經為客戶
C
C++
Java
日本
東京
關東
九州
大阪
廣島
200K ~ 800K JPY / month

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.