CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 神坊資訊股份有限公司.
產品需求撰寫test scenario及test case。 2. 根據產品需求進行手動/自動/壓力測試。 3. 使用Pytest撰寫後端api automation。 4. 使用Selenium撰寫前端自動化測試。 5. 撰寫Jmeter / Locust,並進行壓力測試。 6. 撰寫技術開發/測
40K ~ 90K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.