CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of Masterwork Aoitek 鴻華國際科技股份有限公司.
們的檢測系統與設備已遍布全世界,包含德國、日本、美國、中國大陸等各地的製造業。 [關於職務] 這位C++ 軟體工程師主要會負責 iGuard 機器視覺檢測平臺的系統維護,你會碰到軟體/硬體/系統、PLC
台灣台北
C++
U-TOWN
800K ~ 1.5M TWD / year
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of Mammoth Cyber 美商安佩科技股份有限公司.
We are seeking a highly motivated and experienced Senior Software Engineer with a strong background in C++ development and a passion for creating high-quality software. The ideal candidate will have more than 3 years of experience in software engineering and an understanding of Golang and JavaScript programming languages. Additionally, a solid understanding of networking protocols, including HTTP/HTTPS, and knowledge of modern web browsers is strongly appreciated. Responsibilities: Design, devel
Agile
HTTP/HTTPS
JavaScript
1.4M ~ 2.5M TWD / year
4 years of experience required
No management responsibility
Logo of VICI Holdings 威旭資訊有限公司.
VICI Holdings 威旭資訊是一間專注於高頻交易、造市及套利交易的公司,我們進行量化研究並追求更好的交易策略。擁有領先全台的軟體研發團隊,並具備華爾街等級的FPGA設計技術,據此打造低延遲全自
Socket
C++
75K ~ 100K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 馬紹爾群島商彩虹科技股份有限公司台灣分公司 Rainbow Tech Limited.
曾於就學期間有參與遊戲專題研發、或已計畫畢業之後從事遊戲研發Server端開發工作者 2、曾了解C++編程、Socket網路開發 3、若有熟悉任一門腳本語言尤佳,如python 、Lua、Javascript 4、熟識任意一種資料庫尤佳
台北
1M ~ 1.5M TWD / year
2 years of experience required
No management responsibility
Logo of Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng Nata.
Thực tập phát triển các hệ thống Embedded, AIoT như: thiết bị quan trắc - điều khiển, hệ thống truyền thông, bảo mật thông minh, … Lập trình cho các thiết bị edge devices (như Raspberry Pi, ESP32, Jetson Nano) và tính toán tại cloud (như AWS) Tham gia vào các quá trình từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai hệ thống phần cứng và phần mềm Tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ Edge Computing, IoT
Embedded
1 ~ 2M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of SOLIDLEISURE SOLUTIONS INC..
1、能獨立負責遊戲服務器模塊的開發 2、維護現有運營遊戲服務器,邏輯思維能力強,並能快速定位運營問題 3、能夠參與服務器項目的團隊開發 • 編寫相關開發文文件、技術資料等
C
C++
ORACLE
3.5K ~ 8.5K USD / month
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
Develop reusable and reliable software solutions according to project requirements. Improve software architecture and quality. Evaluate functional requirements and develop software solutions. Software design break down and effort estimation. Software design document writing. Lead software design discussion and alignment meeting.
Algorithm
pattern recognition
defect inspection algorithm
3M ~ 4.5M TWD / year
8 years of experience required
No management responsibility
Logo of 德仁管理顧問有限公司.
作為C++軟體維護及開發人員,您將在一個友好的產品團隊中工作,負責所有後端開發及管理。這個獨特的角色讓您有機會大顯身手並成為團隊中很重要的一員。 您還將與我們的開發團隊和
50K ~ 65K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of SOLIDLEISURE SOLUTIONS INC..
1、十年以上C++開發經驗,有高並發、分佈式、高負載、高可用架構經驗 2、深入了解數據庫中間件設計思想和實現原理 3、了解多線程、多進程、多攜程底層實現原理 4、具備客戶端開發及服務器開
IOCP
Pytho
GO
8K ~ 12K USD / month
10 years of experience required
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
1. 透過既有產品的程式碼 (Audio Player、節拍器、聲音串流、硬體設備整合、後端串接),熟悉程式架構,技術框架 2. 參與 Scrum 團隊運作,逐漸了解產品的 Domain Knowhow 3. 學習 DAW (Digital Audio Workstation) 的基礎知識,透過既有程式碼與
C++
Git
JUCE
700K ~ 2M TWD / year
2 years of experience required
No management responsibility

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.