Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Taichung City, Taiwan
CBO, Giám đốc Thương hiệu
Full-time
Logo of Accurate愛客獵-1111高階獵才中心.
產業類別: 其它電子零組件相關 職責要求 1.品牌行銷目標及策略規劃與執行。 2.行銷預算成本控制。 3.競業及市場趨勢分析。 4.建立銷售通路並發展通路策略,產品配銷管理。 5.提高品
branding
Brand Management
品牌行銷
1.5M ~ 2M TWD / năm
Yêu cầu 7 năm kinh nghiệm
Managing staff numbers: not specified

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.