CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Food Processing · Development
Giám đốc
Logo of 六角國際事業股份有限公司.
1、根據公司戰略和市場情况負責產品的研發。 2、門市技術指導,協助完成產品開發調製與問題分析。 3、落實產品精進、流程優化和成本控制方案。 4、建立健全食品廠產品研發流程和標準。 5、制定各程序標準SOP,並對人員進行培訓。 5、進行行業布局與功能性食品標籤審核。 6、人員管理監督。
word
excel
powerpoint
60K ~ 70K TWD / month
5 years of experience required
Managing 1-5 staff

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.