Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Tìm kiếm nổi bật
Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Làm việc từ xa 100%
Làm việc từ xa một phần
Làm việc từ xa tùy chọn
Logo of WorldQuant.
準備好成為下一個量化金融研究贏家了嗎? 第一階段於 3 月 19 日開放! 探索量化金融的世界並參與由 WorldQuant BRAIN 所舉辦的 2024 International Quant Championship (全球量化金融研究錦標賽) — 我們的旗艦型競賽,取得代表您所在國家
1K ~ 20K USD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 友達光電股份有限公司.
※請於應徵訊息中告知欲應徵區域(新竹/高雄) 【 Our Value 】 在全球數位化快速變革的環下,友達秉持著努力探索、推進科技疆界的使命, 透過創新技術創造無限可能!而我們的軟體解決方案團隊,扮演創
後端技術
後端開發;JAVA、JSP / Servlet、JDBC
SaaS Solutions
55K+ TWD / tháng
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 雙橡教育 Twin Oaks.
如果你對國際教育(芬蘭, 美國 and more!)、市場開拓、新創、社會創新、透過好的產品改變產業樣貌有興趣,歡迎加入我們! 雙橡的願景是為快速變動的世界,打造更理想的學習方式。我們相信學習不限於知識
Education
Global
WFH
35K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of CakeResume.
「幫助人才成長」是 CakeResume 的使命。我們從台灣開始到全世界,幫助新世代的人才連結各種機會以挖掘成長的各種可能性。於是我們在 2020 年開始製作《科技職涯 Talent Connect》Podcast,並在 2022 年開設全新《職涯探險》Podcast,期
CakeResume 2024 校園徵才職缺
Podcast
Content Marketing
190 ~ 200 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 存在音樂.
第一屆【存在音樂校園大使】Being Music Campus Ambassador 正式登場! 每次的年度實習招募,總是聽到好多同學朋友跟我們反應:「人不在台北,但很想加入存在音樂團隊怎麼辦!」大家的心聲我們聽到了!隨著業務的拓展和
500 ~ 1K TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 光磊國際版權經紀有限公司.
業務助理的主要任務是資料建檔、回應客戶及出版社需求、追蹤進度,依據事物輕重緩急選擇適當的處理策略,能理解多方立場並從中扮演協調者的角色。如果你是細節控,也很享受把待辦事項一
390K ~ 455K TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Passion.xyz.
We are seeking highly skilled and experienced Senior Backend Developers to join our dynamic development team. As a Senior Backend Developer, you will be responsible for designing, developing, and maintaining the server-side logic and systems that power our applications and services. You will work closely with Flutter developer, blockchain developer, product manager, and stakeholders to build scalable and efficient solutions using modern backend technologies and cloud services, such as SST.dev fo
Serverless
AWS
Backend Developer
1M ~ 1.8M TWD / năm
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 麥點數位科技有限公司.
1.參與網頁開發與維護,並與後端工程師協作討論API以及介接。 2.使用前端框架進行開發和優化。 3.協助Web部署和配置自動化流程。 4.對前端相關領域技術保持持續關注,用合理的技術
60K ~ 100K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 富果 Fugle(Fintech).
關於富果的團隊 富果作為從網頁出發的服務公司,幾乎所有富果的產品線都會倚賴前端工程師的產出,你的工作內容對公司的發展及成長也有極大的影響力。富果組織現狀平坦,發展機會多。團
Git
React.js/Redux
台灣台北
1M ~ 1.4M TWD / năm
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Tripool 旅步.
公司描述 2012年團隊成立,建立台灣旅遊資訊網站 rtaiwanr.com ,當時每10位外語旅客就有1位透過此網站規劃來台旅程 2013年成立旅行社,提供包車旅遊服務,替外國旅客規劃50,000個客製化行程 2016年研
Python
Rails
Ruby
65K ~ 95K TWD / tháng
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.