My Portfolio

好房網APP搜尋功能規劃

24

好房網提昇指標數據功能規劃

52

好房網新屋頻道

26

ibon官方網站

112

ibon售票系統網站

64

個人作品集

80
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.