My Portfolio

商城團體專題:享買商城

48

自我介紹簡報

49

美編設計作品集

50

電商個人專題

27
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.