Avatar of 蘇桓晨.
蘇桓晨
Front-end Developer
ProfilePortfolio
Posts
38Connections
In
Avatar of the user.

蘇桓晨

Front-end Developer
蘇桓晨, a Front-end Developer interested in UI/UX Design, Graphic Design. Currently living in Taipei and ready for anything fresh
多維數控
Logo of the organization.
Saginaw Valley State University
Taipei, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Front-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Mạng máy tính
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  html5
  JavaScript / ES6 / jQuery
  Figma
  Invision
  Angular
  AJAX
  Three.js
  P5.js
  Golang
  WebGL
  SQL
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  前端工程師 Front-End Developer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
  New Taipei City, Taiwan
  Michigan, USA
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

前端3D視覺特效工程師

多維數控
Full-time
07/2022 - Hiện tại
- 全球戰情室、智慧建築系統產品化前端開發 - 以 three.js & shader 開發3D視覺特效 - 串接 IoT 即時資訊、告警資訊、CCTV影像以利釐清建築狀態 - 帶領 UI/UX 團隊開發前端與設計需求 - 使用 react, SWR, Axios 開發產品前端
Logo of the organization.

資深開發工程師

07/2021 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
開發於彰化銀行、合作金庫銀行、王道銀行等多家銀行軟體產品開發、測試 透過Cordova開發並測試跨平台(browser, iOS, Android)前端系統 依照客戶王道銀行碳排放信用卡需求實作軟體開發 依照客戶需求評估成本並實現解決方案 使用Angular、Cordova、MobileFirst、Rxjs、jQuery開發產品前端
Logo of the organization.

Front End Developer

10/2019 - 11/2020
1 yr 2 mos
Delivers 5G radio analysis systems for engineers to optimize the 5G radio quality for clients -- CHT, TWM, APT, TST. Cooperate with back-end developer for a whole integrated software solution. Conducting user research and study for designing a viable product. Composing developing software requirement documents, wireframe, mockups for proposing products and communicating with other developers. 研發5G基地台效能分析界面以提升客戶(中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信)基地台品質。 與後端工程師、外包開發者、基地台工程師合作以完成專案開發。 透過使用者研究、訪談、原型、線框稿、易用性測試以完成解決商業問題的5G基地台分析系統。
Logo of the organization.

Web Design Internship

08/2018 - 01/2019
6 mos
Saginaw, MI, USA
Designs website mockup based on the client's demand and user studies., Develops responsive prototype with the same visual style in official website svsu.edu, Communicates with the client to figure out the best solution. 依據客戶需求以及使用者研究結果設計視覺搞, 開發與學校官方網站風格相同的響應式網站, 與客戶不斷溝通以得到最好的解決方案。

Học vấn

Logo of the organization.
Other
Graphic Design (Exchange Program)
2018 - 2019
3.8/5 GPA
Các hoạt động xã hội
Exchanged to Michigan, U.S.A. to study graphic design. Participated the web design Internship of Cardinal Solution.
Logo of the organization.
Bachelor of Fine Arts (BFA)
Information and Communications major 主修資訊傳播學系
2014 - 2019
3.7/5 GPA
Các hoạt động xã hội
▎President of the Art club in 2016. The first place of association judge in campus The special excellence of association judge in campus. More than ten events were held in the period. ▎ Minister of the general management department of the Art Club in 2015, and minister of the artistic design department of LGBTQ club. ▎ Short-term Internship at Shanghai, China and Tsurumi University, Japan. ▎ Part-Time In-Campus department assistant to design graphic materials. More than 20 visual identities of the events on the department were made. 100 graphic elements were made, including posters, flyers, and folders.
Mô tả
GPA 3.85 in Saginaw Valley State University. GPA 3.7 in Shih Hsin University. 176 Credits for major, minor and program credits were taken when I studied in the Shih Hsin University.
Logo of the organization.
Other
Digital Multimedia Arts (Program)
2015 - 2018
3.7/5 GPA
Các hoạt động xã hội
Courses including 3D modeling, Storyboarding, Computer Animation were taken in the period. 32 Credits were taken in the period.
Logo of the organization.
Bachelor of Arts (BA)
Graphic Communications and Digital Publishing (minor)
2015 - 2018
3.7/5 GPA
Các hoạt động xã hội
Courses including Chromatics, Publishing, Digital Printing, Digital Graphic design, Digital Photography, Digital Image Processing.