Avatar of 郭峻維.
郭峻維
Frontend engineer
ProfileResume
Posts
21Connections
In
Avatar of the user.

郭峻維

Frontend engineer
現為前端工程師,負責開發以及維護公司前端SDK,有過前端(vueJs webpack)、後端(nodeJs+express, MySQL) 、APP(Flutter) 開發經驗,串接過第三方軟體(綠界,stripe,zoom,facebook 等等) 。 有過雙平台 app 上架經驗以及app內購經驗。
Logo of the organization.
OpenNet 開網有限公司
東吳大學
台灣桃園

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Full Stack Development
  Front-end Engineer
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  JavaScript
  Node.js
  vue.js
  Flutter
  TypeScript
  React.js
  ajax
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Thông thạo
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  software engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
  Taoyuan City, Taiwan
  Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

frontend engineer

10/2022 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan

程式助教

08/2021 - Hiện tại
擔任基礎javascript課程,以及前端、後端開發程式助教。負責批改學生作業以及回答學生程式問題。

Frontend engineer

08/2021 - 09/2022
1 yr 2 mos
開發公司新產品,以及 web component 使服務掛載在不同的網站平台上,以及重構 JKF 論壇。 - 利用firebase 建置instant message - 與其他產品團隊使用 pub/sub 機制完成 instant message 點數轉移功能 -導入有限狀態機管理 JKF 會員管理 SDK -參與產品 feature 發想及規劃 - 參與專案管理,和 product owner 規劃時程以及架構 -利用 monorepo 重構 instant message 前端專案

Software engineer

05/2017 - 08/2021
4 yrs 4 mos
- 利用 flutter 重構 webview app - 開發 in app purpurchase 功能 - 利用 nuxt (VueJs) 重構 web app - 串接綠界以及 stripe 金流以及第三方服務(google, zoom, etc....) - 自製線上合約簽署功能 - 重構交友軟體配對演算法

Học vấn

Bằng cử nhân
資訊管理學系
2012 - 2016