My Portfolio

行銷企劃作品

151

Instagram社群美編作品

76

亞洲當代美術館行銷企劃報告

59
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.