Avatar of Mong-Che Lee.
Mong-Che Lee
softwae engineer
ProfileResumePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Mong-Che Lee

softwae engineer
A software engineer with 3+ years of experience in web application design and development and a bachelor’s degree in electronic engineering from National United University. Experience in Java, PHP and Golang programming language, designing and developing REST APIs, building CI/CD workflows to run automated testing, and configuring infrastructure with cloud services to scale applications.
Logo of the organization.
上恩資訊股份有限公司 (媽咪愛)
National United University
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Software Engineer
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Java
  PHP
  Golang
  MySQL
  Kubernetes/Docker
  GCP
  Linux
  Laravel
  Nginx
  MongoDB
  Fluentd
  Github Actions
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Software engineer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
  Singapore
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Software engineer

11/2020 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
• Designed, designed, tested, deployed and maintained E-Commerce business CRM, SCM and admin services. • Designed and analyzed REST APIs applying DDD architecture. • Deploying containerized applications in Google GKE. • Benchmarking of stress test simulating heavy traffic load to tune GKE provisioning. • Builded CI/CD automated workflows to deploy applications via DroneCI and Github Actions.
Logo of the organization.

Software dev engineer

03/2019 - 08/2020
1 yr 6 mos
• Designed and implemented REST APIs SCM services. • Work with Github enterprise to manage repositories and perform branch, merge • Built a containerized web application with Docker. • Implemented test automation (unit tests and functional tests) in screwdriver CI/DI pipeline. • Migrated php5 codebase on rhel6 to php7 on rhel7. • Stress test simulating heavy traffic load to measure QPS.

Học vấn

Bằng cử nhân
electronic engineering
2014 - 2018
Các hoạt động xã hội
資訊應用服務創新創業新秀選拔第二名,2016 年 8 月 - 2016 年 12 月 持續維護LaiCenLa教學平台,新增教師管理網站,管理學生教材和統計分析 • 開發工具使用JavaScript,Chart.js,css\html,php,mysql • 負責網站前後台功能及整體動線的企劃、執行與維護 • 針對網站前端進行優化和改善系統流程架構 全國校園雲端創新應用大賽第三名,2016 年 1月 - 2016 年 6月 使用Android app開發行動教學平台LaiCenLa,提供小學生線上教學教材 • Android連接php進行資料傳遞 • mysql建置與系統規劃 • php網站架設與維護 https://www.slideshare.net/ssuserd11c09/demolaicenla