Avatar of Scott Yang.
Scott Yang
資深經理 @ 永悅健康股份有限公司
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Scott Yang

資深經理 @ 永悅健康股份有限公司
15 年 java/javascript 軟體開發經驗,開發過各種 Web/Mobile App 應用 10 年開發團隊領導經驗 快速理解需求並找出可行的解決方案 快速釐清並解決系統錯誤/效能調校/記憶體洩漏等問題 具有良好的抗壓性,在高壓下仍能順利完成任務 善於了解各種新的技術與應用,快速評估與導入生產環境 熟悉技術與工具: Java/Spring Boot/Hibernate AngularJS/React Native SQL Server/PostgreSQL CentOS/MacOS Confluence/Jira/Gitlab/Subversion/Jenkins/Sonarqube Eclipse/VS Code
永悅健康股份有限公司

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  Hơn 15 năm (Hơn 15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Java
  git
  JavaScript
  React Native
  AngularJS
  Spring Boot
  Hibernate
  Subversion
  SQL Server
  PostgreSQL
 • Ngôn ngữ
  English
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Software Architect, Team-Lead, Tech-Lead, CTO, Software Development, Software Design, Database Design, Business Logic Design, Software Engineering.
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
  New Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

資深經理

05/2018 - Hiện tại
帶領隊團持續開發維運 h2u 健康銀行 (Web/Mobile App) 及 chm 健康管理系統 (Web) 使用技術: Spring Boot /Spring Data Hibernate AngularJs/Angular ExtJS React Native Redis Docker Grafana/Telegraf/InfluxDB

資深經理

08/2015 - 04/2018
2 yrs 9 mos
帶領隊團開發完成與維運 h2u 健康銀行(Web/Mobile App) / chm 健康管理系統(Web) 使用技術: Spring Boot /Spring Data Hibernate AngularJs ExtJS React Native Redis Docker

Manager

12/2014 - 07/2015
8 mos
建立 WIKI/JIRA/Subversin/GIT/Jenkins 環境,規畫系統開發流程,系統設計,帶領團隊完成 Web/Mobile App 系統開發。 使用技術: Spring Boot/Spring Data Hibernate AngularJs ExtJS Redis Docker

科 長

03/2010 - 11/2014
4 yrs 9 mos
整合各種技術,針對需求進行實作規畫、設計與開發,並管控軟體開發進度與品質。建立及管理版本控管、Issue Tracking系統。客戶系統部署、上線、問題排除、bug 追蹤除錯等。各種解決方案、技術與工具的評估、瞭解與導入。 參與過: 1. 衛生署 診所電子病歷系統開發 (Web/Java Web Start, Java/JSF/Spring/Hibernate/Ruby/PostgreSQL/Linux) 開發 Linux 自動安裝、磁碟加密、Windows 快速安裝程式、遠端資料庫自動備份、智慧卡簽驗章、XML 簽驗章、診所問題處理 2. 移動醫師查房系統開發 (iOS/Web, Javascript/Titanium SDK/Java/Spring/Objective C) 整體系統規畫,iPad程式開發、DICOM 問題處理 3. 國軍醫院電子病歷建置 (Web/Java Web Start, Java/Spring/Restlet/Hibernate/SQL Server) 客制化系統調整,客戶問題處理。 4. 武漢亞洲心臟病醫院/武漢普愛醫院/國軍三軍總醫院 移動查房系統導入 (iOS/Web, Javascript/Java/Spring/Restlet/Objective C) 5. 永齡健康基金會 員工健康照護 H4U 專案 (Android/iOS/Web, Javascript/Titanium SDK/Angular JS/Java/Play Framework/Objective C/SQL Server) 系統架構規畫,iOS、Android及網頁程式開發,管控開發品質。 5. 鴻海集團勞工安全 應變與人數集結資訊系統 (iOS/Web, Javascript/Titanium SDK/Angular JS/Java/Play Framework/PostgreSQL) 系統架構規畫,iOS、網頁程式開發,管控開發品質。

Consultant

05/2009 - 03/2010
11 mos
主要負責遠傳電信的 Store Service Integration 系統的維護,提供客戶相關需求問題的解決方案,並協助客戶系統進行調整與維護。針對客戶的 CR/SR/Project 進行分析、設計及開發實作,系統問題的釐清與排除。

資深軟體工程師

03/2005 - 04/2009
4 yrs 2 mos
帶領開發開發團隊運用 Java 相關技術,針對需求進行分析規畫、設計,進行開發與實作;對於軟體開發進度與品質進行管控,針對程式碼進行 code review、建構管理,建置自動化整合測試環境。主導系統部署、上線,快速問題排除、bug 追蹤除錯等。針對新的技術、工具進行評估、測試與導入。設計跨部門間合作工作流程,歸納整理所用之技術並產出相關技術文件。對專案工作項目做時程估計。 參與過下列專案: 1. 護理系統產品開發 協助進行系統分析,帶領開發團隊完成系統規畫、設計及開發實作,管控軟體開發進度與品質。 2. 台北市立萬芳醫院護理照護資訊系統 處理一期上線後問題,帶領開發團隊進行二期功能規畫、設計及開發實作,管控軟體開發進度與品質。 3. 中榮住院電子病歷暨病理部告管理系統增修案 協助系統整合上線,並處理後續的問題及未完成的需求。 4. 國泰醫院護囑系統導入案 協助進行系統分析,帶領開發團隊完成系統規畫、設計、開發實作、上線部署及問題處理,管控軟體開發進度與品質。 5. 台中榮總整體住院資訊系統再造專案 帶領工程團隊,完成 SA 所規畫的工作項目,針對需求進行設計、開發實作、上線部署及問題處理,管控軟體開發進度與品質。 6. 北市聯合醫院電子病歷前導系統 轉檔程式開發及協助系統上線問題排除。 7. 北市聯合醫院健康管理系統 負責系統開發、測試、除錯、上線。

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.