My Portfolio

工廠生產APP

55

顧客價值分析

40

CNN影像辨識

36

訂購網站

32

XGBoost保險預測模型

44

中山資管UI設計

39
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.