Avatar of 汪奕程.
汪奕程
Wang Yi-Cheng
ProfileResume
Posts
12Connections
In
Avatar of the user.

汪奕程

Wang Yi-Cheng
結合心理學背景與資料科學知識,加上優異的自學能力與溝通技巧是我主要的特長,並累積獨立接案經驗達20餘件以上。近日剛完成一個基於大型語言模型的心理問答機器人專案,專案中主責模型選定、微調、超參數調整及提示工程等,並以量化實驗方法進行品質測試。
宇聯管理顧問公司
Logo of the organization.
國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Data Scientist
  Data Engineer
  Nhà tâm lý học lâm sàng
 • Lĩnh vực
  Truyền thông
  Phương tiện in ấn
  Xuất bản
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  None
 • Kỹ năng
  Python
  SQL
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

個案管理師

07/2021 - 06/2022
1 yr 0 mos
.施行心理測驗與撰寫分析報告:任職期間主責心理測驗結果之分析,藉此評估合作企業全體同仁普遍心理健康情形,並據此提出健康改善建議,如工作疲勞改善計畫等。 .方案績效評估:協助員工協助方案績效評估,彙整相關資料以做為新年度計畫基礎。 .公司個案管理:以高風險個案管理為主,合作企業總數約30間,並協助進行個案評估與心理衡鑑。 .職場心理健康推廣:進行職場心理健康宣導,並協辦員工心理健康講座。
Logo of the organization.

科技部計畫案研究助理

11/2019 - 02/2021
1 yr 4 mos
.資料收集、彙整、統計分析及研究報告撰寫:主責研究團隊之量化分析工作,除多變量分析方法外,亦使用以圖論為基礎之書目分析方法,將知識圖譜視覺化。 .研究成果發表:任職期間共協助發表5篇以上期刊論文(4篇為TSSCI),2篇以上研討會論文。 .掌握最新之研究方法及工具:任職期間持續吸收新知,並以工作坊形式分享所學予研究團隊利用。除上述書目分析方法外,亦自學Python用以資料分析工作,如資料預處理、機器學習及視覺化分析結果等。 .擬訂、申請及執行研究計畫:執行3年期科技部專案申請、進度管理、會議召開、經費核銷及期中檢核,並申請1年期博士後研究計畫。

Học vấn

Logo of the organization.
Master’s Degree
教育心理與輔導學系
2017 - 2023
Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
心理學系
2013 - 2017

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.

AI部署應用工程師

緯育股份有限公司
Thêm số CCCD: WW23TMAZ013428
Phát hành vào 08/2023
Không có ngày hết hạn
Logo of the organization.

Data Scientist with Python Certification

DataCamp
Thêm số CCCD: 206683
Phát hành vào 03/2021
Không có ngày hết hạn