Seblak Asgar Yogyakarta
此列表是 CakeResume 自動產生,而非由 Seblak Asgar Yogyakarta 維護或背書。
會員
Avatar of Melinda Nirwana Sinta.
Fresh graduate
Little Tokyo Yogyakarta
Kasir
2018 ~ 2019
曾任:
Kasir sekaligus Kapten Seblak Asgar Yogyakarta
2017 ~ 2018
Avatar of Siska Yuli Setyorini.
Sarjana Ekonomi
曾任:
Crew Seblak Asgar Yogyakarta
2019