Air Quality App

ByPeter Ya
前端研發工程師 @ 富鴻網
Provide auditors of air quality to look for pollution in the original place.
Peter Ya
Published: August 17, 2021
React-Native
More from Peter Ya
Sass Platform
SpaceX Flight Dragon
TodoList
React with IOT
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.