Ajax 非同步實作記帳App Roll-your-money

ByJamie Huang
後端開發人員
作品連結:https://nodejs-jamie.herokuapp.com/roll-money (A)程式學習到的事情: (1) 理解 Ajax 與 非同步意義 非同步是可以透過瀏覽器提供的API,不換頁與Server作溝通,透過 Javascript (Ajax) 來傳送資料,就可以解決表單的換頁問題。 非同步優先順序劣於同步,非同步在 EventLoop 內優先順序是劣於同步的,等到同步事件處理完再去 Callback queue 把非同步事件移到 Call Stack 內處理。 (2) 利用 node.js 去串連前後端 前端 JS 處理使用者需求,將資料整理後,輸出給後端 後端與資料庫作溝通,依據前端需求提取資料,輸出給前端 實作 Read , Create , Delete ,更了解該如何用 JS 串連前後端的技巧 (B)程式描述: 記帳 App 可以去真實反映使用者今天花費是否超標,讓使用者一步一步往自己存款目標邁進。
Published: December 05, 2019
Node.js
Ajax
JavaScript
More from Jamie Huang
Django 個人部落格
用PHP寫一個簡易求職平台結合JS
Django 登入功能與串接第三方API
用Javascript寫一個計算機
用 Django 作出有社群功能的 BBS 留言板
串接Twitch API
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.