Andruino with python control system

ByYuhao,Li
IT Engineer
Andruino with python control system
Yuhao,Li
Published: August 02, 2021
Tools
gogo
pythonpython
androidandroid
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.