Ani-mate

此專案以試作論壇網站的基本功能為目標,包括發布貼文、評論、收藏文章及 email 登入功能。主要使用 React、Redux、firebase 及 Material-UI 等技術。 網址:https://agitated-ride-94376e.netlify.app/ Github repo:
周亮瑜
Published: August 04, 2021
Tools
reduxredux
reactreact
npmnpm
html5html5
gitgit
論壇網站
More from 周亮瑜
Nexter
trillo
Natour
BOKO
Leon's site
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.