Arduino

By林月合
跨領域的程式工程師
Arduino 開發相關經驗 1. 簡易電子琴
林月合
Published: August 07, 2021
Arduino
More from 林月合
數據繪圖
深度學習影像像素分類
全端專案 * 3
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.