ASUS Battery Health Charging

ByBarbarossa Hsu
Specialist
SUS Battery Health Charging helps users prolong the overall battery lifespan of their laptop when it is constantly plugged into a power source via a simple UI. These effects persist even when the user's laptop is shut down.
Published: November 11, 2019
More from Barbarossa Hsu
ASUS Business Manager 3.0
ScreenPad Music Player
ScreenXpert Number Key
ScreenPad Online Video Player
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.