Bedder-寢具資料庫系統

By戴詠霖
大學生
大學專題和詩蘭慕公司做產學合作,製作一套客製化資料庫系統,幫助他們公司資料線上化,能使台北和台中分店有即時的資料同步處理,透過系統,員工可做一些來訪和購買紀錄等等,老闆則是可得知員工業績和重要顧客以及公司營收等等資料分析。
戴詠霖
Published: August 21, 2021
Tools
bootstrapbootstrap
javascriptjavascript
css3css3
html5html5
reactreact
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.