BOKO

BOKO以電子書線上商務網站KOBO為原型設計,藉此電子商務網站中的各項基本功能,包括會員登入、購物車及持有書本。實作中使用 React、Redux、Sass 及相關的 libraries 進行實作。 https://determined-brown-d1a91d.netlify.app/
周亮瑜
Published: August 04, 2021
Tools
reduxredux
sasssass
reactreact
電子商務網站
More from 周亮瑜
Nexter
trillo
Natour
Ani-mate
Leon's site
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.