Cake程式測驗

Bymark yu
軟體工程師
額 考試沒做功課,時間也不太夠。。。。。
mark yu
Published: August 25, 2021
Javascript
Nodejs
Golang
SQL
PHP
Asp.net
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.