Cang Jie Input Method Touch Typing Practice

By黃詠郁
Senior Front End Developer
Touch typing practice for one of the Chinese Input Methods, Cang Jie.
黃詠郁
Published: August 08, 2021
Tools
typescripttypescript
reactreact
esbuild
typescript
react
More from 黃詠郁
STL viewer with orbit control
Responsive Gallery
Apply different style to long Chinese article
Responsive Chakra Grid Card
Center and Overlap Elements with CSS Grid
Editable Tree Node Viewer
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.