Compound (COMP) là gì? Tổng quan về dự án CompoundCompound (COMP) price, marketcap, chart, and fundamentals info Overview of the Compound project

Liquidity Mining

By Liquidity MiningFinance

0
47
7
Compound (COMP) là gì? Tổng quan về dự án Compound
Translated by GoogleShow original (vi)
Một trong những sản phẩm cơ bản của lĩnh vực DeFi là lending and borrowing (vay và cho vay). Đây là dịch vụ đã làm nên tên tuổi của Compound, một ứng dụng DeFi được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm từ giữa năm 2020 khi cả Coinbase và Binance đều đồng ý niêm yết token này lên sàn giao dịch của mình. Là một dự án DeFi được niêm yết với giá khá cao, khoảng 270 USD, theo số liệu từ sàn giao dịch Binance, cao hơn gấp 4 lần so với giá niêm yết của AAVE – một dự án DeFi tương tự trên hệ thống Ethereum. https://liquiditymining.blog/usdt-la-gi/ https://gumroad.com/liquiditymining/p/impermanent-loss-va-nh-ng-di-u-b-n-co-th-ch-a-bi-t #liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft
One of the basic products of the DeFi sector is lending and borrowing (borrowing and lending). This is the service that has made Compound's name, a DeFi application that has been interested by many investors since mid-2020 when both Coinbase and Binance agreed to list this token on their exchange. As a listed DeFi project at a fairly high price, around $ 270, according to data from the Binance exchange, four times higher than the listed price of AAVE - a similar DeFi project on the Ethereum system. https://liquiditymining.blog/usdt-la-gi/ https://gumroad.com/liquiditymining/p/impermanent-loss-va-nh-ng-di-ubn-co-th-ch-a-bi-t #liquiditymining #liquidityminingblog #defi #cryptocurrency #yieldfarming #nft
Default avatar
Please login first.