Deep learning for wind retrieval

ByCheng-Chin Liu
Assistant Resercher @ International Integrated Systems, Inc
Convolutional Neural Network for single Doppler radar wind filed retrieval.
Published: August 05, 2020
Deep Learning
weather
Convolutional Neural Network
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.