Deep Learning Model for Fishing Ground in WCPO

ByGavin Jang
Data Scientist
Deep Neural Network Model for Distance Water Fishery
Gavin Jang
Published: August 17, 2021
Tools
pythonpython
Deep Water Fishery
Data Science
More from Gavin Jang
International Photography Award
World Shootout Underwater Photo GP
ARIMA Model for Shrimp Fishery
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.