DevConnector

By王傑
全端工程師
練習 MERN stack 時作的網站。其主要功能有類似履歷網站,可供不同使用者新增學歷、經歷、專業技能等等的資料。另有發 Post 以及其它的 Post comment 、Post like 的功能。
王傑
Published: September 13, 2021
Tools
reactreact
expressexpress
mongodbmongodb
More from 王傑
團康遊戲計分網站
使用記錄檢視器
Udemy seeks
Newsh
線上嘸蝦米
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.