Discordant Harmony 1.0

By謝采玲(Tsai-Ling Hsieh)
Technical Director
|作品類別:國際工作營 |活動名稱:  Prototyping the Future International Workshop:Resonance  創造•未來•原型 國際工作營:共振現象 |設計概念:  Space = consisted of a swarm of living creature  探討共振和自然現象之間的關係。  此概念是創造一個由一群活生物體組成的區域,透過皮膚的對稱型態被翻譯。  可移動皮膚充當空間和人之間的媒介。  它提供了更加動態的空間體驗。  使得空間不再只被賦予容納活動的意義,  而是進一步以催化劑的形式成為促成活動發生的媒介。 |互動方式:人靠近裝置時,皮層開始前後推動 |負責事項:動態設計、元件製造、元件組裝 |完成日期:2016/08/31 |完成地點:台灣國立雲林科技大學創意工場 |裝置大小:280cm x 5cm x 200cm |總元件數:45個 |使用材料:密集板、絲襪、馬達、螺絲、螺帽、小黑夾、L型鎖片、角材 |使用軟體:mBlock |使用硬體:MegaPi主控板 |人員組合:數媒系1名、工設系1名、建築系3名 |製造天數:3天 |組裝天數:2天 |作品網誌:https://reurl.cc/Znp9Q3
Published: February 05, 2020
Interactive Installation
Interactive Design
Dynamic Skin
Resonance
International Workshop
More from 謝采玲(Tsai-Ling Hsieh)
Tutu
Stargate 1.0
Brain Service
Smart Tracing Newsletter
湖來遊
Soft Robot
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.